MrsHyper | We all have the potential

Strategier & diagnoser i en salig röra. Mrs Hyper delar med sig  av sitt familjeliv och bjuder på strategier, hjälpmedelstips och dråpligheter ur verkligheten

https://www.mrshyper.se/

 

Underbara ADHD arbetar för att skapa ett Sverige där fantasin är den enda begränsningen för alla som lever med ADHD.

http://www.underbaraadhd.se/

Barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa

Hemsidan är framtagen av en arbetsgrupp som arbetar i ett projekt med fokus på barn som anhöriga på uppdrag av Socialstyrelse och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Den vänder sig i första hand till personal men det finns även lite information som riktar sig direkt till barn och ungdomar.

http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
www.barnombudsmannen.se

Barn och elevombudet

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt tillsynsuppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn/elever. Anmälningar om kränkningar som inträffat innan den 1 april 2006 utreds inte.
www.skolinspektionen.se/BEO

BRIS

BRIS är en ideell organisation som bistår barn som far illa. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.
www.bris.se

BUP

Bup.se är en webbplats som i första hand vänder sig till ungdomar som söker information om BUP i Stockholm eller vill veta mer om olika psykiska problem.
www.bup.se

Delaktiga barn och unga

Arvsfonden har beviljat pengar till Delaktiga barn, en vidareutveckling av Handikappförbundens tidigare projekt Egen växtkraft. Projektet inleddes den 1 maj 2012 och pågår till och med den 30 april 2013.
Läs mer om projektet

ECPAT

ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. ECPATs mål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete och samarbete med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.
www.ecpat.se

Familjecentraler

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
www.familjecentraler.se

 

Friends

Friends utbildar barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling.
www.friends.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning inom nämnda områden. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
www.ivo.se

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning. Vi vänder oss till ungdomar från hela Sverige och erbjuder både läger- och stödverksamhet.
www.maskrosbarn.org

Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Från och med 2013 är Hjälplinjens frågetjänst på webben en del av 1177 Vårdguiden och finns på www.1177.se. Förändringen innebär att Hjälplinjens webbplats inte längre finns kvar, men precis som tidigare kan du ringa till vår telefonjour: 020-22 00 60

Regeringen

Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra lagar och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Men regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik.
www.regeringen.se

Riksdag & Departement

Riksdag & Departement bevakar hela beslutsprocessen från regeringsdirektiv till riksdagsbeslut. Även större beslut inom EU försöker vi täcka.
www.rod.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.
www.rb.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.
www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.
www.skl.se

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Trygga Barnen arbetar med att hjälpa barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats. Vi förmedlar professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter för barn- och unga. Trygga Barnen vill verka bland allmänheten för att där arbeta med att alkohol- och drogfrågor prioriteras i samhället.
www.tryggabarnen.org

UMO Ungdomsmottagning på nätet

UMO ungdomsmottagningen på nätet UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. Här kan man också ställa anonyma frågor till exempelvis kurator, gynekolog, läkare och barnmorska, och få personliga svar.
www.umo.se